Algemene voorwaarden Releaff

Artikel 1 Onze identiteit

Voor je liggen de algemene voorwaarden van Releaff, de (web)winkel gespecialiseerd in thee. Wij zijn
gevestigd aan de Hoofdstraat 41A (6436CB) te Amstenrade. Onze website is www.releaff.nl.

Je kunt Releaff op de volgende manieren bereiken:
E-mail: info@releaff.nl
Telefoon: +31 06 11 78 87 44
facebook.com/releaff
www.releaff.nl

Via Facebook zijn wij rechtstreeks bereikbaar via de chatfunctie.

Andere belangrijke gegevens:
KvK-nummer: 68154550
Btw-nummer: NL001503573B95

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de definities van deze begrippen.

Wanneer we spreken van Releaff dan wordt daarmee de onderneming Releaff uit artikel 1 bedoeld, die aan jou producten op afstand aanbiedt. Onder website wordt verstaan de wegpagina www.releaff.nl.

Jij (of waar toepasselijk je/jouw) bent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

De overeenkomst op afstand is een overeenkomst tussen Releaff en jou die wordt gesloten via de website, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij en Releaff gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die jij hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijd is de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht. Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door middel van het Modelformulier voor herroeping. Deze is als Bijlage I van deze voorwaarden toegevoegd.

Een duurzame gegevensdrager is elk hulpmiddel, waaronder ook begrepen e-mail, dat jou en Releaff in staat stelt om informatie die aan jou of Releaff persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Om verwarring te voorkomen: als we het hebben over dag dan bedoelen we daarmee een kalenderdag.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Releaff en op elke overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen jou en Releaff. Releaff doet zijn best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Je mag ze overigens ook altijd in de winkel aan de Hoofdstraat 41A (6436CB) te Amstenrade inzien.

Artikel 4 Het aanbod

Wanneer Releaff jou een aanbod doet dan worden de producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. Releaff vertelt jou ook wat je rechten en plichten zijn, als jij het aanbod accepteert. Zo kun jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Als een aanbod maar een bepaalde tijd geldig is of als er bepaalde voorwaarden aan vast zitten, dan zullen dat natuurlijk in het aanbod worden vermeld. Hoewel alles op alles wordt gezet om het te voorkomen, kan het zijn dat er heel soms een foutje in sluipt. Als er sprake is van een kennelijke fout of kennelijke vergissing in een aanbod, dan is Releaff niet gebonden aan het aanbod.

Artikel 5 De overeenkomst

Op het moment dat jij het aanbod aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden komt de overeenkomst tot stand. Releaff zal dit aan jou bevestigen per e-mail. Zolang Releaff jou geen bevestiging heeft gestuurd (controleer ook je spam-map), mag jij de overeenkomst nog ontbinden. Let echter wel, Releaff kan, binnen de wettelijke kaders, controleren of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook kan Releaff daarbij kijken naar andere feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als na deze controle geconcludeerd wordt dat er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, dan heeft Releaff het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard wordt zo een beslissing gemotiveerd. Releaff doet zijn uiterste best om te zorgen voor een veilige website.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Jij hebt het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen. Je mag aangeven wat de reden daarvoor is, maar dat hoeft niet. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat lopen vanaf het moment dat jij of degene die jij daartoe machtigt het product heeft ontvangen.

Heb je meerdere producten besteld en worden deze in verschillende zendingen geleverd, dan gaat de herroepingstermijn van 14 dagen lopen op het moment dat jij of degene die jij daartoe machtigt het laatste product heeft ontvangen. Releaff heeft overigens het recht om een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren. Dit wordt dan vooraf aangegeven op de website.

Heb je één product besteld en wordt deze in verschillende zendingen of onderdelen geleverd, dan gaat de herroepingstermijn van 14 dagen lopen op het moment dat jij of iemand anders namens jou het laatste product heeft ontvangen.

Als Releaff een overeenkomst sluit met jou waarbij Releaff regelmatig producten aan jou levert binnen een bepaalde periode, dan gaat de herroepingstermijn van 14 dagen lopen op de dag dat jij het eerste product ontvangt.

Artikel 7 Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Tijdens de herroepingstermijn heb jij de plicht om zorgvuldig om te gaan met de door Releaff geleverde producten en hun verpakking. Je mag de verzegeling van de verpakking niet verbreken om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, net zoals je dat in een winkel ook niet zou mogen.

Ga je op een manier om met het product die verder gaat dan wat in de vorige paragraaf is beschreven, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Verbreek je de verzegeling tijdens de bedenktijd, dan vervalt jouw herroepingsrecht (zie ook artikel 9).

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

Als je gebruikt wenst te maken van je herroepingsrecht dan meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier aan Releaff. Het modelformulier van herroeping vind je op de website en als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Zodra Releaff jouw bericht met betrekking tot je herroeping heeft ontvangen krijg je zo snel mogelijk een
ontvangstbevestiging.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de dag dat je gemeld hebt dat je wilt herroepen, zend je het product aan Releaff terug. De kosten voor het terugzenden komen voor jouw rekening. Bewaar het track & trace nummer zorgvuldig. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij jou.

Je bent verplicht het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren en waar redelijkerwijs mogelijk zend je het product terug in originele staat en verpakking. Het kan zijn dat Releaff je daar instructies over geeft.

Releaff vergoedt jouw aankoopbedrag en de eventuele leveringskosten binnen 14 dagen nadat Releaff het product heeft ontvangen of nadat je hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden.

Releaff gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. Als je een cadeaubon als betaalmiddel hebt gebruikt, dan zet Releaff het terug te betalen bedrag weer op de cadeaubon terug. Releaff brengt geen kosten in rekening voor terugbetaling.

Als er leveringskosten in rekening zijn gebracht en jij voor een andere levermethode hebt gekozen dan de goedkoopste levermethode, dan betaalt Releaff de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug. Je ontvangt in dat geval dus enkel de kosten voor de goedkoopste levermethode terug.

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 10 De prijs

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 11 Nakoming overeenkomst en extra garantie

Releaff staat ervoor in dat diens producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 Levering en uitvoering

Releaff levert jouw bestelling op het adres dat jij kenbaar maakt bij jouw bestelling.

Releaff zal jouw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen verzenden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 13 Betaling

Wanneer je Releaff vooruit betaalt, dan dien je het verschuldigde bedrag over te maken binnen 14 dagen nadat je de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Jij bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan
Releaff te melden.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zal Releaff jou hierop wijzen. Je krijgt dan nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je Releaff na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag totdat je bedrag alsnog voldoet.

Releaff kan dan bovendien de gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

Artikel 14 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan is dat natuurlijk jammer. Releaff heeft een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat je gebreken hebt geconstateerd schriftelijk bij Releaff in te dienen. Je dient je klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

Releaff beantwoordt klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan ontvang je binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Je moet Releaff in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

Artikel 15 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en Releaff waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.